17. 4. 2018

PŘEHLED ČINNOSTÍ

Projektová činnost ve výstavbě:

Jako autorizovaná osoba ČKAIT pro Vás mohu zpracovat stavební projektovou dokumentaci, kterou budete potřebovat pro různá správní řízení a pro samotnou výstavbu.

Zaměřuji se na zpracování projektových dokumentací pro pozemní stavby, převážně pro stavby obytné (rodinné domy, bytové domy, rekreační budovy, chaty, garáže), okrajově také pro stavby občanské a průmyslové.

Nejčastěji řeším menší akce (přístavby, nástavby, rekonstrukce, stavební úpravy).

Pokud potřebujete vyřešit dodatečné povolení stavby, ráda Vám s tím pomůžu.

————————————————————————————————————————————————————————————

Projektovou dokumentaci vyhovuji v několika stupních, jejichž podrobný obsah je upraven vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění:

 • Dokumentace pro stavební nebo společné povolení (DSP), dokumentace pro ohlášení (OHL) – na jejím základě bude stavba ohlášena, resp. bude vydáno povolení ke stavbě. Obsahově se jedná o totožné dokumentace, DSP a OHL.
 • Dokumentace pro provádění stavby (DPPS) – podklad pro provedení (realizaci) stavby.
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) – zachycení konečného stavu stavby a případných změn oproti schválené dokumentaci.
 • Dokumentace bouracích prací (DBP)– zobrazuje skutečný stav objektu navrženého k demolici. Popisuje navržené bourací práce, včetně vazby na území a inženýrské sítě.
 • Atypickou dokumentací je dokumentace pro schválení navržených stavebních úprav Společenstvím vlastníků, resp. Bytovým družstvem. Zpravidla je požadována k projednání a odsouhlasení úprav bytových jednotek v obytných domech, které spravuje buď Společenství vlastníků nebo Bytové družstvo. Její obsah je obdobný jako u Dokumentace pro stavební povolení.

Pokud si nebudete jisti, který druh dokumentace vlastně potřebujete, ráda Vám poradím a vše vysvětlím.

 

další nabízené služby:

Při výstavbě a rekonstrukci:

 • inženýring
 • stavební dozor, autorský dozor, technický dozor investora
 • zajištění zpracování PENB

Při koupi a prodeji nemovitosti:

 • stavebně technické posouzení bytů a domů (nedestruktivní)
 • posouzení pozemků z hlediska jejich využitelnosti
 • přejímky bytů či domů

Při bydlení a správě nemovitosti:

 • pasportizace staveb (zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného stavu)
 • legalizace černých staveb
 • zajištění úklidových prací