1. 1. 2021

FAQ

Následující informace se převážně vztahují k obytným stavbám, které v poslední době v mých zakázkách nejvíce převažují.

Pro ostatní druhy staveb platí tyto informace přiměřeně, je ale vždy lepší probrat vše konkrétně s přihlédnutím ke všem možným specifikům a odlišnostem.

Úplně první otázka, která zaznívá nejčastěji :
1.) Kolik stojí projekt?
Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Cena za projekt se vždy odvíjí od mnoha faktorů – druh stavby, její velikost, složitost, lokalita, stupeň projektové dokumentace atd.
Popište mi do emailu váš záměr, pokud možno co nejvíc podrobně, a já vám zpracuji cenovou nabídku na míru vašemu zadání.
Prosím sdělte mi pravdivě všechny informace, které máte. Pokud mi neprozradíte, že jste již jednali na stavebním úřadě, případně že vám již například došla nějaká výzva od stavebního úřadu, a já se pak složitě k tomu dopátrám, děláte ze mě i sebe blbce.
A na takovém základě nemůže nikdy vzniknout oboustranně prospěšná a úspěšná spolupráce.
Buď mi věříte, že pro vás udělám vše, co bude v mých schopnostech a možnostech, a nebo se budete muset po takové osobě poohlédnout jinde.

 

Další otázky už se týkají věcnějších témat. Pokud zde nenajdete odpověď na váš problém, napište mi a probereme to.

2.) Chci stavět/rekonstruovat a potřebuji projekt pro povolení stavby.
Pro povolení stavby/rekonstrukce potřebujete dokumentaci pro stavební povolení (dále označuji jako DSP).
Obsah a rozsah této dokumentace je přesně definován v příloze č.12 vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění. Rozsah dokumentace je dle požadavku vyhlášky v této skladbě:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

D.1 Architektonicko-stavební řešení

D.2 Stavebně konstrukční řešení

D.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.4 Technika prostředí staveb

Podrobnost této dokumentace (DSP) je taková, aby plně dostačovala pro účely povolovacího procesu. Dostanete tedy všechny základní výkresy (situace, půdorysy, řezy, pohledy) a zprávy, zpravidla v měřítku 1:50-1:100.
V tomto stupni dokumentace nejsou obsaženy žádné výkresy podrobností, detailů, výpisy, ani nic dalšího nad rámec vyhláškou stanoveného obsahu.
Materiály jsou zde definovány z hlediska jejich vlastností (např.zdivo z keramických tvárnic tl.XXXmm, součinitel prostupu tepla, pevnost v tlaku apod.).

Informaci o tom, jestli bude vaše řízení o povolení stavby vedeno v řežimu standardního stavebního řízení s výsledkem ve formě stavebního povolení, nebo bude vedeno ve formě ohlášení stavby, nebo také formou společného povolení vám nepoví nikdo jiný než odpovědný úředník na místním stavebním úřadě. Nemá smysl se na to ptát nikoho jiného, vždy to bude jen lepší nebo horší odhad.

Z hlediska dokumentace pro povolení stavby – není rozdíl mezi dokumentací pro stavební povolení a dokumentací pro ohlášení stavby. Dokumentace pro společné povolení se liší v naprosto minimálních detailech.

3.) Potřebuji ještě nějakou další dokumentaci pro samotnou realizaci stavby?
Ne. Stavět můžete i na základě dokumentace pro stavební povolení.
Je ale zcela na vašem uvážení, zdali je to pro vás dostačující a jestli to takto zvládnete. Pokud budete realizovat stavbu dodavatelsky (s firmou), je předpoklad, že dodavatel je odborník a žádné další výkresy potřebovat nebude. Případně si zpracuje svou vlastní realizační či dodavatelskou dokumentaci.
Pokud budete stavět svépomocí, je lepší nechat si zpracovat i dokumentaci pro provádění stavby (dále označuji jako DPPS).

4.) Co je obsahem dokumentace pro provádění stavby (DPPS)?
Obsahem této dokumentace jsou podrobné výkresy, výkresy detailů, výpisy výrobků a všechny základní výkresy z DSP ve větších podrobnostech.
Měřítko výkresů je zde 1:50, v případě detailů i větší (1:10, 1:20 apod.). Více viz příloha č.13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění.

5.) Chci stavět/rekonstruovat, bude nutné stavební povolení nebo postačí ohlášení stavby?
S touto otázkou vás vždy pošlu na místní stavební úřad. Výběr formy řízení je vždy v pravomoci úředníka, který bude mít vaši záležitost na starosti.
Nikdo jiný Vám tento dotaz se stoprocentní jistotu nezodpoví, vždy to budou jenom úvahy a názory.

6.) Pokud budu stavět/rekonstruovat pouze na ohlášku, bude projekt levnější?
Ne. Rozsah a obsah dokumentace pro stavební povolení je naprosto stejný jako rozsah a obsah dokumentace pro ohlášení stavby. Na obě varianty se vztahuje příloha č.12 vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění.

7.) Postavil jsem/rekonstruoval jsem bez povolení a nyní mám problém se stavebním úřadem.
Budete potřebovat zpracovat dokumentaci pro dodatečné povolení stavby. Rozsah je téměř vždy stejný jako u DSP (viz výše).
Pokud Vám již došla nějaká výzva od stavebního úřadu, sdělte mi to prosím. Jsou zde obvykle i lhůty a konkrétní požadavky, proto je to pro úspěšné povolení stavby velmi podstatné.

8.) Postavil jsem/rekonstruoval, ale stavba se liší od toho, co jsem měl povolené.
Doporučuji nejdříve se jít o této záležitosti pobavit na místní stavební úřad. První varianta je, že vám postačí nechat si zpracovat dokumentaci skutečného povolení stavby. Druhá varianta je, že budete muset projít řízením o změně stavby před dokončením a pro toto řízení nechat zpracovat dokumentaci v rozsahu změn oproti ověřené původní dokumentaci, v případě větších změn celou novou dokumentaci v rozsahu DSP.

9.) Mám na pozemku stavbu, která není zapsaná v katastru nemovitostí a potřebuji ji tam dopsat.
V prvé řadě musíte zajít na místní stavební úřad a probrat tuto vaši konkrétní záležitost s úředníkem, který tuto záležitost bude mít na starosti. Ten vám sám nejlépe řekne, zdali mu postačí provést pasport a nechat udělat geometrický plán, nebo zdali je nutné stavbu dodatečně povolit.
Neptejte se na to projektanta, nemůže vám na to nikdy přesně odpovědět. Forma řízení je vždy v pravomoci konkrétního úředníka a jakékoliv dotazy jiným směrem mohou být jen lepší nebo horší úvahy a názory.

10.) Co je to pasport a potřebuji ho?
Pasport je zjednodušená dokumentace stávajícího objektu. Rozsah a obsah je definován v příloze č.14, bod 2 vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění.

Povinnost mít pasport stavby vám zakládá § 125, odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.: Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

Před samotným zpracováním pasportu prosím zkuste doma najít nějaké podklady od stavby (původní projekt nebo alespoň nějakou část), případně se zajít zeptat do archivu místního stavebního úřadu, kde by mohl původní projekt být uložen. Taktéž stavbu důkladně nafoťte, jak zvenku tak zevnitř. Čím víc bude podkladů, tím lépe.

11.) Chci zbourat stavbu. Co k tomu potřebuji?
Budete potřebovat dokumentaci bouracích prací. Následně můžete požádat o souhlas s demolicí.
Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací je definován v příloze č.15 vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění.

Před samotným zpracováním dokumentace bouracích prací prosím zkuste doma najít nějaké podklady od stavby (původní projekt nebo alespoň nějakou část), případně se zajít zeptat do archivu místního stavebního úřadu, kde by mohl původní projekt být uložen. Taktéž stavbu důkladně nafoťte, jak zvenku tak zevnitř. Čím víc bude podkladů, tím lépe.

12.) Potřebuji vyřídit povolení.
Cena za inženýrskou činnost (t.j. zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, samosprávy a správců technické a dopravní infrastruktury, zabezpečení územního rozhodnutí, územního souhlasu, zabezpečení stavebního povolení, ohlášení stavebních prací, ohlášení odstranění staveb, poradenská činnost apod.) je vždy stanovována individuálně. Není součástí ceny za projektovou dokumentaci.

Pokud budete zdaleka, řeknu vám rovnou, že inženýring je lepší řešit někým místním. Inženýring skoro vždy zahrnuje nutnost zajít na jeden či více úřadů osobně a často i vícekrát. Dopravní náklady by v případě větší vzdálenosti významně zvýšily cenu a toto řešení by pro vás nebylo hospodárné.

 

Pro jakékoliv další dotazy prosím využijte kontaktní formulář.