7. 9. 2018

GDPR

INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce: Ing.Mgr.Hana Bubeníková, Slunečná 479/2, Brno, 63400, IČO: 68006969

Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
Účel zpracování osobních údajů – správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely výkonu samostatné výdělečné činnosti.
Právní základ zpracování osobních údajů – osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné pro:

  • plnění smlouvy mezi správcem a subjekty těchto osobních údajů (např. smlouva o dílo, příkazní smlouva aj.)
  • splnění právních povinností, které se na správce vztahují (např. zastupování klienta na základě plné moci)
  • ochranu práv a oprávněných obchodních zájmů správce
  • ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, jehož součástí je vždy také informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání úřadům, institucím či jiným orgánům není správci uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu neudělil subjekt údajů souhlas. Správce nepředpokládá, že budou osobní údaje předány do třetích zemí (mimo EU).
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této předem definované doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovávány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo:

  • na přístup ke svým osobním údajům
  • na jejich opravu
  • na výmaz, popřípadě omezení zpracování
  • vznést námitku proti jejich zpracování,
  • na přenositelnost údajů

Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebude subjekt údajů s vypořádáním požadavků souhlasit, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Účinnost od 25. 5. 2018

V Brně dne 25. 5. 2018                                                                 Ing.Mgr.Hana Bubeníková, v.r.